MB Feetcare

Pedicurepraktijk

Pedicurepraktijk MB Feetcare

Gouwe 22

1703 HN Heerhugowaard

Ook voor de diabetische en reumatische voet

Behandeling op afspraak

telefoonnummer 06- 26894799

b.g.g. 072-5717420

Openingstijden:


ochtend

middag

avond

Maandag

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


Dinsdag

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

19:00-21:00

Woensdag

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


Donderdag

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


Vrijdag

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

19:00 - 21:00

Zaterdag

09:00 - 12:00

13:00 - 14:00


AGB code: 96-010465

ProVoet lid nr.: 307965

ProCert lid nr. : 12244

Lid Stipezo

KvK : 37163886

IBAN: NL22RABO0154486612

BIC code: RABONL2U

Privacy beleid

 MB Feetcare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid geef ik aan hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te beschermen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. MB Feetcare houdt zich in alle gevallen aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent voor u:

- Uw persoonsgegevens gebruik ik alleen voor zover deze noodzakelijk zijn;

- Ik vraag om uw toestemming als ik uw persoonsgegeven wil verwerken;

- Ik heb goede maatregelen getroffen zodat uw gegevens veilig zijn;

- Ik geef geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor medische doeleinden of voor financiële afhandeling. Ik doe dit nooit zonder uw toestemming.

Als MB Feetcare ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u hierover vragen heeft, mag u hierover altijd met mij contact opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.

MB Feetcare verwerkt persoonlijke gegevens van klanten of leveranciers voor de volgende doelen:

- Administratie;

- Informeren over de behandeling of opdracht en / of uitnodigingen;

- Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doeleinden vraagt MB Feetcare de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Gezondheid (in verband met passende behandeling)

Uw persoonsgegevens worden door MB Feetcare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de wettelijke periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek alleen persoonsgegevens met uw instemming aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit zo maar persoonsgegevens door aan andere partijen.. Met deze partijen (verwerkers) maak ik afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder geef ik persoonlijke informatie nietdoor aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval ben ik verplicht medewerking te verlenen en dus verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als wij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MB Feetcare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Bewaartermijn

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens MB Feetcare van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We anonimiseren uw gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken voor uw doeleinde, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan direct contact met mij op. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heeft u nog andere vragen over uw persoonlijke gegevens? Neem gerust contact met mij op.

Contact:

Marja Buitenwerf-Blok

Gouwe 22

1703 HN Heerhugowaard